Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA
DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA
ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Suad Zeljković, predlaže se za imenovanje jednog člana Državne regulatorae komisije za električnu .energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatno razdoblje od pet godina.

 

II

 

Na prijedlog iz točke I ovog rješenja, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine predlaže imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Prijedlog Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz stavka 1. ove točke dostavlja se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, koje imenovanje člana Državne regutatorne komisije za električnu energiju predlaže Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1769/2015
23. prosinca2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.