Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO ZA EKONOMSKU
SURADNJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I
REPUBLIKE SRBIJE

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za ekonomsku suradnju Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, imenuje se Suvad Osmanagić.

 

II

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za ekonomsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije ("Službene novine Federacije BiH", broj 110/12).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1767/2015
23. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.