Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 64. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člankom 51. slavak (1) točka b) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici, održanoj 23.12.2015. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

1.     Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove razrješava se dužnosti, na osobni zahtjev, zbog dobrovoljnog istupanja iz državne službe, a radi stjecanja uvjeta za prijevremenu starosnu mirovinu.
2.     Radni odnos po temelju dužnosti iz točke 1. ovog rješenja prestaje zaključno sa danom 30.12.2015. godine, a sukladno Rješenju Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-34-1322/15 od 23.12.2015. godine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1764/2015
23. prosinca2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.