Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim,   vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 15. Zakona o   Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96, 2/02 i 110/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 34. sjednici, održanoj. 16.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje za direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/15), u točki I iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "Za tajnika Povjerenstva imenuje se Alma Dević, stručni suradnik za regulatornu reformu i procjenu utjecaja propisa u Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

 

II

 

(1)    Iza točke II, dodaje se nova točka II a) koja glasi: "Članovi i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".
(2)   Naknade za rad iz stavka (1) ovog članka, isplatit će se iz sredstava organa državne službe na čiji prijedlog je osoba -   imenovana za člana Povjerenstva.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1752/2015
16. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, v. r.