Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i članom 15. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96, 2/02 i 110/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine tia 34. sjednici, održanoj 1 6.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE
ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA
ZA IZBOR I IMENOVANJE ZA DIREKTORA AGENCIJE
ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje za direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/15), u tački I iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "Za sekretara Komisije imenuje se Alma
Dević, stručni saradnik za regulatornu reformu i procjenu uticaja propisa u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine".

 

II

 

(1)    Iza tačke II, dodaje se nova tačka II a) koja glasi; "Članovi i sekretar Komisije imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br, 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".
(2)    Naknade za rad iz stava (1) ovog člana, isplatit će se iz sredstava organa državne službe na čiji prijedlog je lice imenovano za člana Komisije.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1752/2015
16. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.