Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici, održanoj 16.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU
KOORDINACIONOG TIMA ZA KOORDINACIJU
AKTIVNOSTI U VEZI SA PRIPREMOM PRIJEDLOGA
STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
2015-2019 IAKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENJE
STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
2015-2019

 

I

 

U Rješenju o formiranju Koordinacionog tima za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pripremom Prijedloga strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019 ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/15), u točki I stav (1) alineja 5. mijenja se i glasi;
"5. Edvin Granić, Federalno ministarstvo finansija".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1751/2015
16. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.