Na osnovu člana 19. stav (3) Zskona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici, održanoj 16.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
PROJEKTA PODRŠKE MREŽAMA SOCIJALNE
SIGURNOSTI J ZAPOŠLJAVANJA (SSNESP) U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja u sljedećem sastavu:
- VESKO DRLJAČA, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, predsjednik Nadzornog odbora;
- OMER KORJENIĆ, Federalni zavod za zapošljavanje, član Nadzornog odbora - MIRSADA POTURKOVIĆ, Kantonalni centar za socijalni rad - Sarajevo, Član Nadzornog odbora.

 

II

 

Nadzorni odbor iz tačke I ovog rješenja formira se sa zadatkom da:
- nadgleda implementaciju Projekta,
- pomaže pri rješavanju složenih pitanja koja se mogu javiti tokom implementacije Projekta, a koja se ne mogu riješiti na nivou pojedinačnih institucija,
- da je koncepcijske i strateške smjernice Projekta u skladu sa finansijskim i supsidijarnim sporazumom i projektnim dokumentom,
- utvrđuje politiku razvoja Projekta u skladu sa finansijskim i supsidijarnim sporazumom i projektnim dokumentom,
- odlučuje o imenovanjima i rješava i druga pitanja od značaja za implementaciju Projekta i jedinice za implementaciju projekta u skladu sa finansijskim i supsidijarnim sporazumom i projektnim dokumentom.

 

III

 

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine V broj 307/11 od 07.04.2011. godine, objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 19/11.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1749/2015
16. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.