Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 10.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE
ZA PRIPREMU NOVOG UGOVORNOG ODNOSA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
NABAVU LICENCI I USLUGA ODRŽAVANJA
SOFTWARE-a

 

I

 

Formira se Interresorna radna skupina za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavu licenci i usluga održavanja software-a u sastavu:
1.     Denijel Pelidija, predsjednik, savjetnik premijera,
2.     Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo financija/finansija,
3.     Mia Glamuzina, član, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
4.     Mensura Hasifić,  član, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
5.     Alan Bajić, član, ekspert za javne nabavke.

 

II

 

Zadatak Radne skupine iz točke I ovog rješenja je da, u roku od 80 dana, na temelju reformskih aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz Reformske agende, Plana rada. Vlade, iskazanih potreba- federalnih institucija za licencama i uslugama održavanja software-a, stupnja razvijenosti i primjene inforrnacionih tehnologija u federalnim organima uprave i upravnim organizacijama definira novi ugovorni odnos za nabavu licenci i usluga održavanja software-a, i po potrebi provede neophodne aktivnosti na pripremi Prijedloga ugovora.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1716/2015
10. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.