Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 10.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
PRIPREMU NOVOG UGOVORNOG ODNOSA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA NABAVKU
LICENCI I USLUGA ODRŽAVANJA SOFTWARE-a

 

I

 

Formira se Interresorna radna grupa za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga održavanja sofrware-a u sastavu:
1.     Denijel Pelidija, predsjednik, savjetnik premijera,
2.     Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo finansija/financija,
3.     Mia Glamuzina, član, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
4.     Mensura Hasifić, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
5.     Alan Bajić, član, ekspert za javne nabavke.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I. ovog rješenja je da, u roku od 80 dana, na osnovu reformskih aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz Reformske agende, Plana rada Vlade, iskazanih potreba federalnih institucija za licencama i uslugama održavanja software-a, stepena razvijenosti i primjene inforrnacionih tehnologija u federalnim organima uprave i upravnim organizacijama definira novi ugovorni odnos za nabavku licenci i usluga održavanja software-a, i po potrebi provede neophodne aktivnosti na pripremi Prijedloga ugovora.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1716/2015
10. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.