Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člana 5. Odluke o osnivanju Savjeta za praćenje cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 10.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O VISINI I NAČINU ISPLATE
NAKNADE ZA RAD ČLANOVA SAVJETA ZA
PRAĆENJE CIJENA

 

I

 

U Rješenju o visini i načinu isplate naknade za rad članova Savjeta za praćenje cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/10) u tački 2., stav 1. alineja 1. riječi "250,00 (dvijestotinepedeset) KM" zamjenjuju se riječima "200,00 KM (dvijestotine konvertibilnih maraka)".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1707/2015
10. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.