Temeljem članka 1 9. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici, održanoj 10.12.2015. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Enes Zukić, član Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, imenovan Rješenjem, V broj: 1074/2015 od 27.08.2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/15), razrješava se dužnosti sa danom 31.10.2015. godine, na osobni zahtjev.

 

II

 

Sabahudin Ibrahimagić, imenuje se za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, ispred Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

 

III

 

Mandat imenovanog člana iz točke II ovog rješenja, traje do isteka mandata ostalim članovima Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji su imenovani Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1705/2015
10. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.