Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 10.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA PROVEDBU AKTA
O MALIM PODUZEĆIMA IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE (SBA KOORDINATOR)

 

I

 

Za koordinatora za provedbu Akta o malim poduzećima iz Federacije Bosne i Hercegovine (SBA koordinator) imenuje se:
- Adis Fajić, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta,

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1678/2015
10. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.