Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM POSTAVLJENJU DIREKTORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

 

1. Emir Kremić, postavlja se za direktora Federalnog zavoda za statistiku na period do okončanja konkursne procedure u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 08/06 i 04/12), a najviše tri mjeseca, počev od 08.12.2015. godine.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1630/2015
03. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.