Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 64. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člankom 51. stavak (I) tačka b) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORICE FEDERALNOG
ZAVODA ZA STATISTIKU

 

1.     Hidajeta Bajramović, direktorica Federalnog zavoda za statistiku, razrješava se dužnosti, zbog ispunjavanja zakonskih uvjeta za starosnu mirovinu.
2.     Radni odnos po temelju dužnosti iz točke 1. ovog rješenja prestaje zaključno sa danom 07.12.2015. godine, a sukladno Rješenju o prestanku radnog odnosa broj 06-34-324-1/2015 od 26.11.2015. godine, koje je donijelo Povjerenstvo za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1629/2015
03. prosinca 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.