Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u veži sa članom 138. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BIH", broj 62/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 03.12,2015, godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVTNE

 

I

 

U Pregovarački tim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremu prijedloga granskih kolektivnih ugovora za privredna društva u kojima Vlada Federacije BiH vrši ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala, zaposlene u organima državne službe, 'sudske vlasti, javnih ustanova i institucija Federacije Bosne i Hercegovine, zdravstvu, policijske službenike, imenuju se:
1.     Fadil Novalić, predsjednik Pregovaračkog tima
2.     Jelka Milićević, član
3.     Vesko Drljača, član
4.     Aljoša Čampara, član
5.     Mato Jozić, član
6.     Nermin Džindić, član
7.     Denis Lasić, član
8.     Vjekoslav Mandić, član
9.     Zlatko Hurtić, član
10.   Suvad Osmanagić, član
11.   Goran Miraščić, član
12.   Amra Đendušić, član.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima je da obavi pregovore sa reprezentativnim sindikatima sa područja djelatnosti iz tačke I ovog rješenja i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, do 18.03.2016. godine, ponudi prijedlog granskih kolektivnih ugovora.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1626/2015
03. decembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.