Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-74/13 od 12.01.2015. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 28.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 12-31-3268/12-135-1 od 19.12.2014. godine, i to na parceli:
- k.č. n.p. br. 2705 zv. "Šupa Luka", po kulturi "kuća i zgrada" u ukupnoj površini od 15 m2, upisana u p.l. br. 614 k.o. Ričice, u posjedu Jovanović Zagorka udova Nedjeljka sa 1/5 dijela i drugi, kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 512/9 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk. ul. br. 989 k.o. Ričice na ime Jovanović (Nedjeljko) Mladen sa 1/5 dijela i drugi (nastala od k.č. br. 512/1), a stvarno vlasništvo Jovanović Zagorka udova Nedjeljka nastanjena u Kanadi sa 1/5 dijela, Jovanović (Nedjeljko) Mladen nastanjen u Kanadi sa 1/5 dijela, Jovanović (Nedjeljko) Janko nastanjen u Kanadi sa 1/5 dijela, Jovanović (Nedjeljko) Dalibor nastanjen u Kanadi sa 1/5 dijela, Đuričić r. Jovanović Veselinka nastanjena u Kanadi sa 1/5 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica osigurat će sve dokaze koji su pot­rebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-17-1/2015
28. januara/siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.