Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 31. sjednici, održanoj 26.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima sukladno Odluci o usvajanju Programa "Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministar­stvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13, 103/14 i 88/15) u točki I stavak (1) u alineji 3. Riječi: "Aziz Klisura" zamjenjuju se riječima: "Seko Jasmina", a u alineji 4. riječi: "Ivica Mladina" zamjenjuju se riječima: "Samir Iskrić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 1606/2015
26. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.