Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 31. sjednici, održanoj 26.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa "Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13, 103/141 88/15) u tački I stav (1) u alineji 3. riječi: "Aziz Klisura" zamjenjuju se riječima; "Seko Jasmina", a u alineji 4. riječi; "Ivica Mladina" zamjenjuju se riječima; "Samir Iskrić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1606/2015
26. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.