Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 26.11.2015, godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG
CENTRA SARAJEVO

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1565/2015 od 12.11.2015. godine o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, u točki I vrši se izmjena podtočke 9. tako da glasi:
"9. Dalibor Kolak - Kanton Središnja Bosna, član."

 

II

 

Mandat imenovanog iz tačke I ovog rješenja traje do isteka perioda na koji su imenovani predsjednik i članovi privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, Rješenjem V broj 1565/2015 od 12.11.2015. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1579/2015
26. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.