Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 26.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA PRIVREMENOG UPRAVNOG
ODBORA UNIVERZITETSKO KLINIČKOG CENTRA
SARAJEVO

 

I

 

Dragan Solomun, razrješava se dužnosti člana privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, na lični zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1578/2015
26. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.