Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/93, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH'',  br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I
ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETSKOG
KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO

 

I

 

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Univerzi­tetskog kliničkog centra Sarajevo privremeno se imenuju:
1.     Jasmin Kapetanović - Kanton Sarajevo, predsjednik;
2.     Goran Stojkanović - Kanton Sarajevo, član;
3.     Benjamin Kulovac - zaposlenik Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član;
4.     Amer Ovčina - zaposlenik Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član;
5.     Feriha Ćatibušić - zaposlenik Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, član;
6.     Samir Muminović - Unsko-sanski kanton, član;
7.     Sulejman Muminović - Zeničko-dobojski kanton, član;
8.     Nusret Popović - Bosansko-podrinjski kanton, član;
9.     Dragan Solomun - Srednjobosanski kanton, član;
10.   Amra Karić - ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član;
11.   Alma Pehlić - ispred Federacije Bosne i Hercegovine, član.

 

II

 

Upravni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do tri (3) mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1565/2015
12. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.