Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člankom 15. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96, 2/02 i 110/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA
PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI
BOSiVE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor kandidata za direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Samir Iskrić,
2.     Mirjana Vučić,
3.     Jasmina Pašić,
4.     Hrvoje Beroš,
5.     Mirsada Jahić.

 

II

 

Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja provest će proceduru za izbor kandidata za direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine po prijavama koje su podnesene na javni natječaj objavljen za imenovanje direktora sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i dnigiin imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1564/2015
12. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.