Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i članom 15. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/96, 2/02 i 110/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 30. sjednici, održanoj 12.11.201 5. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I
IMENOVANJE ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA
PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor kandidata za direktora Agen­cije za pirivatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.    Samir Iskrić,
2.    Mirjana Vučić,
3.    Jasmina Pašić,
4.    Hrvoje Beroš,
5.    Mirsada Jahić.

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja provest će proceduru za izbor kandidata za direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine po prijavama koje su podnesene na javni konkurs objavljen za imenovanje direktora u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1564/2015
12. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.