Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i S/06) i članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici održanoj 12.11,2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG CENTRA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

I

 

Razrješavaju se predsjednik i članovi Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, zbog isteka mandata na koji su imenovani i to:
1.     Mehmed Gribajčević, predsjednik;
2.     Nenad Vanis, član,
3.     Mustafa Hiroš, član,
4.     Ademir Spahić, član,
5.     Maja Banjin, član,
6.     Enis Hasanović, član,
7.     Albin Musić, član,
8.     Haris Tanović, član,
9.     Ljubica Todorović, član,
10.   Miroslav Spasojević, član
11.   Tihana Mladina Valjan, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1562/2015
12. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.