Na osnovu člana 19, stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), u vezi sa članom 6. Odluke o provođenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04), Viada Federacije Bosne i Hercegovine na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R JE Š E NJ E

O FORMIRANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE
FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE ZA PRIPREMANJE
NACRTA DRUGOSTEPENIH ODLUKA IZ ČLANA 6.
ODLUKE O PROVOĐENJU ANEKSA "G"
SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE NA
TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA VLADU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Formira se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, shodno tački 2. Zaključka V broj 673/2015 od 04.06.2015. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Mersiha Udovčić, Federalno ministarstvo pravde -predsjednik;
2.     Josip Nikolić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja - član;
3.     Goran Brkić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove - član.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stručnog radnog tijela obavljat će Federalno ministarstvo pravde.

 

II

 

Zadatak Stručnog radnog tijela je da, nakon izvršene primopredaje predmeta od strane Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, priprema nacrte drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04).

 

III

 

Mandat Stručnog radnog tijela traje dvije godine od dana objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".'
O izvršavanju zadataka u okviru svog mandata Stručno radno tijelo dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti Izvještaj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
Stručno radno tijelo obavezno je donijeti Poslovnik o radu.

 

IV

 

Članovima Stručnog radnog tijela pripada naknada shodno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
Naknadu za rad predsjednik i članovi Stručnog radnog tijela ostvaruju u organu državne službe u kojem su zaposleni.
Visina naknade utvrđuje se posebnim rješenjem rukovo­dioca organa državne službe nakon prihvatanja mjesečnog Izvještaja o radu.

 

V

 

Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1021/2015 od 20.08:2015. godine.

 

VI

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1559/2015
12. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, s. r.