Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine {"Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015.godine,donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA NEOVISNOG OPERATORA
SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.      Amra Đendušić, predsjednik
2.      Tarik Begić, član
3.      Darko Pranjić, član
4.      Mirjana Vučić, Član
5.      Mirsada Jahić, član
Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Jasmina Suhonjić,

 

II

 

Zadatak povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog natječaja razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1555/2015
12. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.