Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA ZA ČLANA
UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA
SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.      Amra Đendušić, predsjednik
2.      Tarik Begić, član
3.      Darko Pranjić, član
4.      Mirjana Vučić, član
5.      Mirsada Jahić, član
Administrativno - tehničke poslove za Komisiju obavljat će Jasmina Suhonjić.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog konkursa razmotri sve prijave podnesene na javni konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1555/2015
12. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.