Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA
PROVEDBU POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE
NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne J Hercegovine (u daljem tekstu; Komisija), u sastavu:
1.     Amra Đendušić, predsjednica, Ured Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
2.     Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo financija,
3.     Mirsada Jahić, član, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
4.     Mehmed Cero, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
5.     Anto Čović, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

II

 

Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za poziciju članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, po prijavama koje su podnesene na objavljeni Javni poziv za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Zadatak Povjerenstva je da, nakon zatvaranja Javnog poziva, pregleda prispjele prijave na poziv, sačini listu sa užim izborom kandidata, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1551/2015
12. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.