Na temelju člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 02-02.1.3-4165-74/13 od 32.01.2015. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 28.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj; 12-31-3268/12-135 od 19.12.2014. godine, i to na parceli:
- k.č.n.p. br. 2703/2 zv. "Luka", po kulturi njiva 4. klase u ukupnoj površini od
l .587 m2 , upisana u p.l. br. 615 k.o. Ričice, u posjedu Jovanović Zagorka udova Nedjeljka sa 1/15 dijela i drugi (nastala od k.č. br. 2703), kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 511/1 istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 1434 k.o. Ričice na ime Sakić r. Dizdarević Taiba sa 1/1 dijela, a stvarno vlasništvo Sakić (Husejn) Edin nastanjen u SAD sa 1/9 dijela, Sakić (Husejn) Osman iz Zenice sa 1/6 dijela, Sakić (Husejn) Muhamed nastanjen u SR Njemačkoj sa 1/9 dijela, Ljevaković r. Sakić (Husejn) Rabija nastanjena u SR Njemačkoj sa 1/9 dijela, Cogo r. Sakić (Husejn) Bedrija nastanjena u SAD sa 1/9 dijela, Duvnjak r. Sakić (Husejn) AjiŠa iz Zenice sa 1/9 dijela, Prince r. Sakić (Husejn) Hatidža nastanjena u SR Njemačkoj sa 1/9 dijela, Mahmić r. Sakić (Husejn) Razija iz Zenice sa 1/6 dijela.
2.     Prije predaje u posjed potpuno eksproprisanih nekretnina, Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica osigurat će sve dokaze koji su pot­rebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-17/2015
28. januara/siječnja 2015. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.