Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 28.01.2015. godine, donosi

 

R JE Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA
NADZORNOG ODBORA ARCELORMITTAL ZENICA
D.O.O. ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica do.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Marinko Bošnjak, predsjedatelj,
2.     Jasmina Pašić, član,
3.     Ilijaz Čamdžić, član,
4.     Elbisa Zagorčić, član,
5.     Jelena Trutina, član.
Poslove potrebne za rad Povjerenstva obaviti će Magdalena Šimić, dipl. pravnik.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.
Rok za obavljanje poslova i zadataka Povjerenstva iz točke 1. ovog rješenja je 30 dana od dana objave javnog natječaja.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 65/2015
28. siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.