Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 664/2015 od 04.06.2015. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

U Komisiju za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/00, 50/00 i 97/13), ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
I.     Alen Taletović, pomoćnik ministra za upravu u Federalnom ministarstvu pravde i
2.    Aida Mikulić, stručni savjetnik za normativno-pravne poslove u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

 

II

 

Zadatak Komisije je da zajedno sa članovima imenovanim ispred Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, tumači i prati primjenu Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i daje pismena tumačenja njegovih odredbi.

 

III

 

Za rad u Komisiji članovima iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na novčanu naknadu u skladu sa odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br, 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1534/2015
12. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.