Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA
RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA ČLANOVA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I
NJIHOVIH SAVJETNIKA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/15 i 78/15), u tački I, stavu l. alineji 5, riječi: "Reuf Bajrović, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, član", mijenjaju se i glase: "Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1521/2015
12. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.