Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/15), u točki I stavku (!) alineji 5. riječi; "Aleksandar Remetić, federalni ministar trgovine, član", zamjenjuju se riječima: "Zlatan Vujanović, federalni ministar trgovine, član".
U alineji 6. riječi "Snježana Soldat, federalna ministrica okoliša i turizma, član" zamjenjuju se riječima: "Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1520/2015
12. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.