Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 4. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici, održanoj 12.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
IMENOVANJU RAVNATELJA FEDERALNOG ZAVODA
ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

U Rješenju o privremenom imenovanju ravnatelja Federal­nog zavoda za zapošljavanje V broj: 1072/2015 od 27.08.2015. godine tačka I se mijenja tako da ista sada glasi:
"Omer Korjenić privremeno se imenuje za ravnatelja Federalnog zavoda za zapošljavanje, počev od 01.09.2015. godine na period tri (3) mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja".

 

II

 

U ostalom dijelu Rješenje o privremenom imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za zapošljavanje V broj: 1 072/201 5 od 27.08.201 5. godine ostaje nepromijenjeno.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1516/2015
12. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.