Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. st. (2) i (3) Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/14), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU VIJEĆA ZA INFRASTRUKTURU
PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

1.     U Vijeće infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće IPP FBiH) imenuju se:
1)     Željko Obradović, Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove, predsjednik
2)     Josip Martić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član
3)     Elvira Dilberović, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član
4)     Mehmed Cero, federalno ministarstvo okoliša i turizma, član
5)     Mervana Hadžimurtezić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
6)     Zada Gabela, Federalno ministarstvo finansija, član
7)     Ajša Softić, Federalno ministarstvo pravde, član
8)     Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, član
9)     Marinko Bošnjak, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član
10)   Pavo Boban, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član
11)   Galiba Karačić, Federalni zavod za statistiku, član.
Predsjednik i članovi Vijeća TPP FBiH imenuju se na period od pet godina.
2.     Vijeće IPP FBiH nadležno je za obavljanje poslova utvrđenih članom 10. Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Vijeće IPP FBiH sastaje se najmanje četiri puta godišnje, a o svom radu izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine tromjesečno i godišnje.
4.     Za svoj rad članovi Vijeća IPP FBiH imaju pravo na naknadu u skladu sa Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14, 97/14 i 58/15).
5.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1502/2015
05. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novallć, s. r.