Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
EKSPERTNE RADNE GRUPE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju ekspertne Radne grupe V broj 1285/2015 od 23. rujna 2015. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/1 5) u točki I stavak l. red. broj 6. riječi: "Đula Đukić, dipl. iur. pomoćnica ministra za unutarnju trgovinu u Federalnom ministarstvu trgovine - član" zamjenjuju se riječima: "Amra Vučijak, dipl. iur, načelnik Službe za zaštitu potrošača u Federalnom ministarstvu trgovine - član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1501/2015
05. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.