Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa "Realizacije projekta održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljo­privrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13 i 103/14), u točki I stavak (1) u alineji 2. rijeci: "Slavko Brljević" zamjenjuju se riječima: "Zdenko Perić".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1500/2015
05. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.