Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 102. stavak (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA
ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se privremeno Upravno vijeće zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Hercegovine, u slijedećem sastavu:
l.     Snježana Bodnaruk, predsjednica,
2.    Berislav Živković, član, Posavski kanton,
3.    Vesna Ferković, član, Tuzlanski kanton,
4,    Antonijo Vujica, član, Hercegovačko-neretvanski kanton,
5.    Eugen Šušak, član, Zapadno-hercegovački kanton,
6.    Sandra Vegar - Zubović, član, Kanton Sarajevo,
7.    Azra Suljić, član, Unsko-sanski kanton,
8.    Emir Sijerčić, član, Bosansko-podrinjski kanton,
9.    Haša Begić, član, Zeničko-dobojski kanton,
10.  Ivan Cikojević, član, Kanton 10,
11.  Dragan Solomun, član, Kanton Središnja Bosna.

 

II

 

Privremeno Upravno vijeće iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, sukladno zakonu.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1481/2015
05. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.