Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 102. stavak (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG VIJECA ZAVODA
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Razrješavaju se predsjednica i članovi Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, zbog isteka mandatnog razdoblja na koji su imenovani i to:
1.     Snježana Bodnaruk, predsjednica,
2.     Berislav Živković, član, Posavski kanton,
3.     Vesna Ferković, član, Tuzlanski kanton,
4.     Antonijo Vujica, član, Hercegovačko-neretvanski kanton,
5.     Eugen Šušak, član, Zapadno-hercegovački kanton,
6.     Sandra Vegar - Zubović, član, Kanton Sarajevo,
7.     Azra Suljić, član, Unsko-sanski kanton,
8.     Emir Sijerčić, član, Bosansko-podrinjski kanton,
9.     Haša Begić, član, Zeničko-dobojski kanton,
10.   Ivan Cikojević, član, Kanton 10,
11.    Dragan Solomun, član, Kanton Središnja Bosna.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1480/2015
05. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.