Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 28.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA
IZBORA KANDIDATA ZA JEDNOG ČLANA
NADZORNOG ODBORA ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O.
ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal Zenica d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Marinko Bošnjak, predsjednik,
2.     Jasmina Pašić, član,
3.     Ilijaz Čamdžić, član,
4.     Elbisa Zagorčić, član,
5.     Jelena Trutina, član.
Poslove potrebne za rad Komisije obavit će Magdalena Šimić, dipl. pravnik.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog oglasa pregleda prijave prispjele na oglas, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije 23 imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.
Rok za obavljanje poslova i zadataka Komisije iz tačke I ovog rješenja je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 65/2015
28. januara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.