Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 67. žurnoj sjednici, održanoj 30.01.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ
NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA
RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 

 

1.     Ovlašćuje se Stjepan Buconjić, stručni savjetnik za sistem i reformu mirovinskog i invalidskog osiguranja u Fede­ralnom ministarstvu rada i socijalne politike, za potpisi­vanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadlež­nosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, naloga za plaćanje financijskih obveza Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i drugih akata.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 58/2015
30. siječnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.