Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O OVLAŠTENJU
ZA POTPISIVANJE AKATA IZ NADLEŽNOSTI
FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE I ČUVANJU I UPOTREBI
PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE

 

I

 

Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/15 i 72/15), prestaje da važi.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1478/2015
05. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.