Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 123. stav (3) Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U BIHAĆU

 

I

 

Veladžić Edham iz Bihaća imenuje se na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, na period od 4 (četiri) godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1472/2015
05. novembra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.