Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a sukladno članku 123. stavak (3) Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98, 42/99, 12/09 i 42/11), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U BIHAĆU

 

I

 

Mirsad Demirović, kojeg je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  Rješenjem V broj: 1634/2014 od 03.09.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/14), razrješava se dužnosti direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću prije isteka mandata, na osobni zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1471/2015
05. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.