Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 'i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 29. sjednici, održanoj 05.11.2015, godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

Ivan Herceg privremeno se imenuje za ravnatelja Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški.

 

II

 

Mandat imenovanog traje tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/08 i 27/12).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1470/2015
05. studenoga 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.