Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O PRIJEDLOGU
ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA UPRAVNOG
ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRUENOS BOSNE I
HERCEGOVINE" A.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

1.     Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elelctroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka "iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/14) prestaje da važi.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1456/2015
22. oktobra/listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.