Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O PRIJEDLOGU
ZA IMENOVANJE DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA
NEZAVISNOG OPERATERA SISTEMA U BOSNI I
HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE l
HERCEGOVINE

 

1.     Rješenje o prijedlogu za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Boene i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/14) prestaje da važi.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1455/15
22. oktobra/listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.