Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalne ministrice financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI DIREKTORA FINANCIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Za vršitelja dužnosti direktora Financijsko - informatičke agencije na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja sukladno Zakonu, imenuje se Esad Mahmutović.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1431/2015
22. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.