Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i dmgim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalne ministrice finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Za vršioca dužnosti direktora Finansijsko - informatičke agencije na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka imenovanja u skladu sa Zakonom, imenuje se Esad Mahmutović.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1431/2015
22. oktobra 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.