Na temelju članka (9. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 14. stavak (1) Zakona o financijsko - informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog privremenog Upravnog odbora Financijsko - informatičke agencije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA
FINANCIJSKO -INFORMATIČKE AGENCIJE

 

I

 

Razrješava se dužnosti direktor Financijsko - informatičke agencije, Edah Ćerimagić, imenovan Rješenjem o imenovanju direktora Financijsko - informatičke agencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/14).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH''.

 

V. broj 1430/2015
22. listopada 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.